සූපශාස්ත්‍ර ශිල්පීය ක්‍රම

බෙරී වොෂ් වට්ටෝරුව

ඔබේ බෙරි සේදීම සඳහා සරල විනාකිරි විසඳුමක් සාදා ඒවා සති තුනක් ශීතකරණයේ තබා ගන්න! තවත් නාස්ති වූ බෙරි නැත!