වට්ටෝරුව

බුචේ ඩි නොයෙල් කේක් (යූල් ලොග් කේක්)

බුචේ ඩි නොයෙල් කේක් යනු සැහැල්ලු හා වාතය සහිත ස්පොන්ජ් කේක් එකක් වන අතර එය චොකලට් බටර්ක්‍රීම් වලින් පුරවා ඇති අතර යූල් ලොගයකට සමාන වන පරිදි ගානේච් සමඟ ශීත කර ඇත.